map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 

UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO PROCESO TRUKMĖ IR ORGANIZAVIMAS

Mokslo metai ir mokymo procesas Centre prasideda rugsėjo pirmąją darbo dieną 2021 m. rugsėjo 1 d. (žiemos priėmimo etape 2022 m. vasario 21 d.) ir baigiasi birželio 30 d. ( 40 mokymosi savaičių). Centras dirba 5 dienas per savaitę. Mokslo metai skirstomi į du pusmečius.

2021-2022 mokslo metais nustatomos šios pusmečių datos:

I pusmetis – 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022m. vasario 6 d.

II pusmetis – 2022 m. vasario 7 d. – 2022 m. birželio 30 d.

Pirmame kurse mokslo metų trukmė 40 savaičių, o grupėse, kuriose siekiama ir vidurinio išsilavinimo (III gimnazijos klasės) – 180 ugdymo dienų (iki birželio 9 d.)

Antrame kurse, kuriame mokiniai laiko brandos egzaminus (IV gimnazijos klasė)– 165 ugdymo dienos (iki gegužės 19 d.) Pirmame, antrame ir trečiame (baigiamųjų grupių) kursuose mokiniai mokosi skirtingai, priklausomai nuo profesinio mokymo programos apimties.

I-ose (9 kl.) ir II-ose (10 kl.) gimnazijos klasėse – 185 ugdymo dienos (iki birželio 16 d.)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, įskaitos ir brandos egzaminai vykdomi pagal NEC paruoštą tvarkaraštį.

    

Mokiniams per mokslo metus skiriamos atostogos (20 mokymo dienų mokymo proceso metu ir vasaros atostogos ):

Rudens atostogos nuo 2021 m. lapkričio 3 d. iki lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo 2021 m. gruodžio 27 d. iki 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos nuo 2022 m. vasario 14 d. iki vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki balandžio 22 d.

Vasaros atostogos nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d., o IV gimnazijos klasės (12 kl.) mokiniams nuo brandos egzaminų sesijos pabaigos iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

       Baigiamajame kurse, atskiroms grupėms rudens (nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 5 d.), žiemos (Kalėdų) (nuo 2021 m. gruodžio 27 d. iki 2022 m. sausio 7 d.) , žiemos (nuo 2022 m. vasario 14 d. iki vasario 18 d.), pavasario (Velykų) (nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki balandžio 22 d.)

atostogos gali būti neskiriamos.

       Švenčių dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienas, tačiau mokytojai ir profesijos mokytojai privalo užtikrinti mokymo programoje apibrėžtas kompetencijas. Į mokymo dienų skaičių įskaitomos šios dienos:

-          Rugsėjo 1 d. (Mokslo ir žinių diena)

-          Lapkričio 1 d.(Visų šventųjų diena)

-          Lapkričio 2 d. (Vėlinių diena)

-          Gruodžio 24 d. (Šv. Kūčių diena)

-          Kovo 11 d. (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena)

-          Balandžio 18 d. (Antroji Šv. Velykų diena),

-          Birželio 24 d. (Rasos ir Joninių diena)

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu.

Kai oro temperatūra yra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali neiti I-IV gimnazijos klasių (9-12 kl.) mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių ar aukštesnei bei negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse aplinkose į Centrą gali nevykti I-IV gimnazijos klasių (9-12 kl.) mokiniai.

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Jei ugdymo procesas laikinai nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, el. dienyne žymimos dienos ir parašoma ,,Pamokos nevyko dėl... ". Šiais atvejais koreguojamas ilgalaikis (teminis) planas.

Jei ugdymo procesas dėl karantino ar kitos ekstremalios situacijos ar įvykio organizuojamas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu. Centras vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr.V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, Centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V1-106 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo ir mokymui organizuoti priemonių plano patvirtinimo", „VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro nuotolinio mokymo/si mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka“ 2021 m. birželio 2 d. V1-146.

Mokymo procesas organizuojamas Centro atitinkamuose kabinetuose, sporto salėse, dirbtuvėse, laboratorijose ir kitose erdvėse (mokymosi aplinkose).

Mokytojai ir profesijos mokytojai dirba pagal Centro direktoriaus patvirtintą pamokų grafiką ir tvarkaraštį bei nustatytą darbo krūvį, etato dydį. (Priedai Nr.1, 1a, 1b).

Siekiant individualizuoti ugdymą ir optimizuoti mokymosi krūvius vidurinio ugdymo programų besimokantiems mokiniams, sudaromi mokinių individualūs ugdymo(si) planai.

Mokinio individualus ugdymo(si) planas yra mokinio, besimokančio pagal vidurinio ugdymo programą, pasirinkti mokytis per dvejus metus dalykai ir dalykų kursai. (Priedas Nr.2).

Mokinio individualų ugdymo(si) planą, suderintą su mokyklos galimybėmis, sau rengia kiekvienas mokinys, besimokantis pagal vidurinio ugdymo programą.

Centre 2021-2022 mokslo metais mokymas organizuojamas pagal 49 profesinio mokymo programas (Priedai Nr.3 ir 3a)

Mokymo programų, skirtų asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą, mokymo trukmė – 3 metai.

Vidurinio ugdymo programa baigiama antraisiais mokslo metais.

Mokymo programų, skirtų asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, mokymo trukmė – iki 2 metų, priklausomai nuo programos apimties.

Tęstinio mokymo programų trukmė nuo 0,5 iki1,5 metų.

Mokymo programos, skirtos spec. poreikių asmenims, mokymo trukmė – 3 metai.

Mokinių priėmimas vyksta per LAMA BPO informacinę sistemą. Mokinių priėmimas bei informavimas vykdomas vadovaujantis „Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centrą tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus įsakymu 2017 m. birželio 1 d. Nr. V1-100 bei „Dėl stojančiųjų informavimo apie bendrąjį priėmimą“ direktoriaus įsakymu 2017 m. birželio 1 d., Nr. V1-101.

Į I ir II gimnazijos klases (9 ir 10 kl.) mokiniai priimami kreipiantis tiesiogiai į mokymo įstaigą.

Centre 2021-2022 mokslo metais formuojamos grupės ir jungtinės grupės iš skirtingų profesijų pogrupių (Priedas Nr.4).

Siekiant racionaliai panaudoti mokymui skirtas lėšas, mokymas jungtinėse grupėse organizuojamas bendruosius profesijos mokymo ir vidurinio ugdymo dalykus ar modulius mokantis kartu.

Mokomoji grupė, kurioje yra daugiau kaip 21 mokinys, gali būti dalijama į du pogrupius per pamokas:

  • Praktinio mokymo;
  • Informacinių technologijų;
  • Užsienio kalbos;
  • Dorinio ugdymo (etika, tikyba).

Laikinoji grupė sudaroma iš mokinių, pasirinkusių to paties kurso, to paties dalyko programą (Priedai Nr.5 ir Nr.6).

Laikinoji grupė gali būti sudaryta, jei joje yra ne mažiau kaip 5 mokiniai.

Jei mokytis dalyką pasirenka mažesnė nei nustatyto dydžio grupė, mokiniams sudaromos sąlygos pasirinktą dalyką mokytis savarankiškai, skiriant konsultacijas.

Neformaliojo švietimo būreliai, klubai ir kt. mokiniams neprivalomi ir laisvai pasirenkami iki rugsėjo 15 d. (Priedas Nr.7).

Norintys į būrelį gali užsirašyti ir mokslo metų laikotarpiu.

Minimalus mokinių skaičius neformaliojo švietimo būrelyje – 11 mokinių.

Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių saviraiškai.

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu“ patvirtintu Centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr.V1-270. (Priedas Nr.8)

Organizuojant ugdymo procesą nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu vadovaujamasi VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro nuotolinio mokymo/si mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka“ 2021 m. birželio 2 d. V1-146. 

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011